Home » خوراک طیور
 • Out of stock
  امروزه به دلیل اجراي برنامه هاي اصلاح نژادي و افزایش سرعت رشد، جوجه هاي گوشتی زمانی حداکثر پتانسیل ژنتیکی خود را نشان می دهند که تمام مواد مغذي مورد نیاز خود را بطور کامل و منظم دریافت کنند. براي حفظ عملکرد بهینه طیور تعادل صحیح میان مواد مغذي در جیره بایستی حفظ شود اما علاوه بر این، میزان مصرف خوراك مهمترین عاملی است که سرعت رشد و راندمان مصرف مواد غذایی را تعیین می کند، میزان مصرف خوراك در جوجه هاي گوشتی ارتباط بسیار نزدیکی با نرخ رشد بدن دارد و یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین کارآیی تغذیه محسوب می شود، مصرف خوراك تحت تاثیر اثرات متقابل پیچیده بین عواملی است که با فیزیولوژي جوجه ها، سیستم عصبی، عوامل محیطی و احتیاجات غذایی مورد نیاز جهت رشد و نگهداري و مقاومت در برابر بیماري ها ارتباط دارد.
 • Out of stock
  خوراک پیش دان گوشتی شرکت کیمیاپرور با فرمولاسیون دقیق بر اساس احتیاجات پرنده تهیه گردیده است. در فرآیند تولید دان مذکور ضمن بهره گیري از مواد اولیه استاندارد و باکیفیت، از تجهیزات و تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است. بر همین اساس تمام نیازهاي تغذیه اي پرنده در بالاترین کیفیت تأمین شده و سبب افزایش راندمان پرورش طیور می گردد.
 • Out of stock
  خوراک میان دان گوشتی شرکت کیمیاپرور با فرمولاسیون دقیق بر اساس احتیاجات پرنده تهیه گردیده است. در فرآیند تولید دان مذکور ضمن بهره گیري از مواد اولیه استاندارد و باکیفیت، تجهیزات و تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است. بر همین اساس تمام نیازهاي تغذیه اي پرنده در بالاترین کیفیت تأمین شده و سبب افزایش راندمان پرورش طیور می گردد.
 • Out of stock
  خوراک پس دان 1 گوشتی شرکت کیمیاپرور با فرمولاسیون دقیق بر اساس احتیاجات پرنده تهیه گردیده است. در فرآیند تولید دان مذکور ضمن بهره گیري از مواد اولیه استاندارد و باکیفیت، از تجهیزات و تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است. بر همین اساس تمام نیازهاي تغذیه اي پرنده در بالاترین کیفیت تأمین شده و سبب افزایش راندمان پرورش طیور می گردد.
 • Out of stock
  خوراک پس دان 2 گوشتی شرکت کیمیاپرور با فرمولاسیون دقیق بر اساس احتیاجات پرنده تهیه گردیده است. در فرآیند تولید دان مذکور ضمن بهره گیري از مواد اولیه استاندارد و باکیفیت، از تجهیزات و تکنولوژي روز دنیا استفاده شده است. بر همین اساس تمام نیازهاي تغذیه اي پرنده در بالاترین کیفیت تأمین شده و سبب افزایش راندمان پرورش طیور می گردد.

Title

Go to Top