تحقیق در مورد تاثیر مکمل های گیاهی بر رشد و مصرف خوراک جوجه های گوشتی در سال 2019 توسط پورفسور لاورنتیو آناتولی یوریویچ، دکتر شرنه ویتالی سرگییوویچ و دکتر نیکولایوا آناستازیا ایگورونا انجام گرفته و نتایج آن در ژورنال УлГАУ چاپ شده است. کد مقاله در سیستم مقالات واک 1816-4501 می باشد. این مقاله در اسفند سال 1399 توسط کارشناس امور بین الملل شرکت کیمیا پرور از زبان روسی به فارسی ترجمه شده است.

نویسندگان اصلی مقاله

 • نیکولایوا آناستازیا ایگورونا – دانشجوی دکترا
 • پورفسور لاورنتیو آناتولی یوریویچ
 • دکتر شرنه ویتالی سرگییوویچ

متن ترجمه شده

تاثیر مکمل های گیاهی بر رشد و مصرف خوراک جوجه های گوشتی

چکیده: جستجوی فن آوری های جدید برای کاهش زمان نگهداری و رشد جوجه های گوشتی ، افزایش وزن نهایی و کاهش هزینه خوراک دان مسئله اصلی در توسعه تولید مرغ گوشتی است. در این مقاله ، تأثیر افزودن خوراک گیاهی بر بر رشد طیور و هزینه خوراک ، بسته به افزودن دوزهای مختلف در ترکیب خوراک جوجه ها ، بررسی شد. سطح تغذیه و کیفیت خوراک پرنده تأثیر زیادی در این شاخص ها دارد ، یعنی در رشد و هزینه های خوراک. در نتیجه تجربه علمی و اقتصادی ، ثابت شد که استفاده از مواد افزودنی خوراک گیاهی به افزایش میانگین افزایش روزانه وزن جوجه ها و کاهش هزینه های خوراک کمک می کند. استفاده از مکمل گیاهی “بیو استرانگ 510” بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی میانگین افزایش روزانه 4.3-8.4٪ را افزایش می دهد و هزینه های خوراک را 0.07 الی 0.13 در ازای هر 1 کیلوگرم افزایش وزن ،کاهش می دهد. بهترین پارامترها با استفاده از یک افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی در مقدار 0.015٪ ماده خشک خوراک به دست آمد

مقدمه:

در حال حاضر، در کشور روسیه تولید گوشت مرغ در سطح خوبی قرار دارد: در مرغداری ها گوشت مرغ با کیفیت بالایی تولید میشود و دوره رشد مرغ ها حد اکثر 40 روز میباشد. وزن مرغ زنده در پایان این مدت 2 الی 2.2 کیلوگرم و مقدار خوراک دان آماده مصرفی مرغ 1.7 الی 2.03 کیلوگرم در ازای هر یک کیلوگرم وزن گیری مرغ میباشد. با وجود این ، جستجوی فناوری های جدید برای کاهش زمان نگهداری و رشد ، افزایش وزن مرغ زنده نهایی و کاهش هزینه خوراک دان آماده برای رشد همچنان مسئله اصلی در مرحله کنونی توسعه تولید مرغ گوشتی است.

توسعه خوب تولید گوشت مرغ از مرغ گوشتی با دستاوردهای علمی در کار پرورش و انتخاب ، استفاده از خوراک دان ، مطابقت با استانداردهای تغذیه و شرایط نگهداری مناسب همراه بوده است.شرکت ها و واحد های مرغداری- اعضای “راسپتیتسا سایوز” بیش از 85 درصد از کل تخم مرغ و گوشت مرغ روسیه را تولید می کنند

تلاشهای زیادی در زمینه ی رشد مرغداری ها باید انجام شود زیرا تولید گوشت مرغ از مرغ گوشتی ارزانترین و “زودرس و زودبازده”ترین صنایع است و همچنین در شرایطی که خوراک مرغ (دانه) محدود است بیشترین قسمت مرغ گوشتی ، از گوشت تشکیل شده است که با احتساب هزینه خوراک ، نیروی انسانی و سایر منابع گوشت مرغ جزو ارزانترین گوشت ها است. هزینه خوراک و نیروی کار در مرغداری 2-3 برابر کمتر از پرورش خوک و گاو است. و مرغ ها یکی از مهمترین محصولات پروتئینی است که به علت قیمت مناسب آن نسبت به سایر پروتئین های حیوانی ، برای استفاده در رژیم های غذایی ایده آل است. بنابراین ، از دیدگاه منافع مردم و کشور و جهت حل مشکل غذا ، توسعه مرغداری باید بر در اولویت قرار گیرد

به همین منظور ، استفاده از افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروی و مواد گیاهی به عنوان افزودنی خوراک گیاهی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های خوراک واحد تولید ، در مرغداری های صنعتی پیشنهاد میگردد. افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی برای بهبود طعم پذیری و افزایش مصرف خوراک طیور طراحی شده است.

عملکرد این مکانیسم بر اساس کار مشترک چندین ماده گیاهی است که حاوی مواد فعال هستند، که در صورت ترکیب ، دسته خاصی از حیوانات را تحت تأثیر قرار می دهند. محتوای مواد فعال اصلی با امکان تشخیص آنها در پیشوندها و خوراک های دان آماده با روش های تحلیلی ، از نظر کمی و کیفی تضمین می شود. ترکیب افزودنی های خوراکی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی ترکیب شده با روغنهای ضروری ، گیاهان علوفه ای و ادویه جات است. ترکیب شیمیایی افزودنی گیاهی در جدول 1 نشان داده شده است.

حامل و مواد کمکی آن سبوس گندم ، سنگ آهک ، دی اکسید سیلیسیم ، نشاسته است.

هدف اصلی این کار ایجاد امکان استفاده از افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی در خوراک دان آماده برای مرغ های گوشتی جهت افزایش وزن مرغ زنده است.

ترکیب شیمیایی 1 کیلوگرم افزودنی گیاهی

نام مقدار
روغن بادام 5.33
روغن آویشن 3.33
پودر جنتیان 20.0
پودر پاپریکا چیلی 10.0
عصاره quillai 23.34
سبوس گندم 21.5
سنگ آهنگ 10.0
دی اکسید سیلیکون 5.0
نشاسته 1.5

موضوع و روش تحقیق

برای بررسی اثربخشی افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی در خوراک دان برای مرغ های گوشتی در مرغداری شرکت”آکاشفسکایا” ، مطالعات انجام شد

برای انجام یک مطالعه علمی با استفاده از روش گروه های مشابه ، 4 گروه از جوجه های گوشتی KOBB 500 cross انتخاب شدند. سن جوجه های گوشتی هنگام شروع آزمایش یک روز بود ، تعداد جوجه ها در هر گروه 50 عدد بود. آزمایشات از یک روزگی تا 40 روزگی جوجه ها ادامه داشت . مطالعات طبق طرحی که در جدول 2 ارائه شده است انجام شده است.

برای تغذیه جوجه های گوشتی در طول آزمایش ، از خوراک دان آماده کامل استفاده شد:

 • خوراک دان کامل 5-0 (از روز 1 تا روز 7)
 • خوراک دان کامل 5-1 (از روز 8 تا روز 15)
 • خوراک دان کامل 5-2 (از روز 16 تا روز 22)
 • خوراک دان کامل 6-1 (از روز 23 تا روز 34)
 • خوراک دان کامل 6-2 (2 ست ، روز 35)

در طول دوره آزمایش ، جوجه های گوشتی آزمایشی روی زمین ، روی یک بستر عمیق نگهداری میشدند.

نتایج تحقیق

تغییر در وزن جوجه های گوشتی زنده در طی یک فرآیند پیچیده بیولوژیکی به دلیل تعامل ژنوتیپ ، فنوتیپ و عوامل مختلف بیولوژیکی و فناوری رخ می دهد. چگونگی تغییر وزن جوجه های گوشتی زنده هنگام استفاده از این افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی در خوراک دان آماده ، را می توان با توزین آنها در دوره های مختلف رشد ، یعنی با تغییر وزن جوجه های گوشتی زنده در کل دوره رشد ، مشخص کرد.

نتیجه تحقیق نشان داد که میانگین افزایش روزانه وزن جوجه های زنده در مدت 40 روز بصورت زیر بود:

 • در گروه کنترل 51.46 گرم
 • در گروه آزمایشی شماره 1 :53.70 گرم
 • در گروه آزمایشی شماره 2 :55.82 گرم
 • در گروه آزمایشی شماره 3 :55.53 گرم

تفاوت بین گروه کنترل و گروه های آزمایشی چشم گیر نبود

نرخ رشد نسبی شدت روند رشد جوجه های گوشتی را در مدت زمان مشخص نشان می دهد.

جدول شماره 2:

گروه ها
گروه کنترل گروه آزمایشی 1 گروه آزمایشی2 گروه آزمایشی 3
تعداد جوجه ها 50 50 50 50
سن جوجه ها بر حسب روز : تا 7 روز خوراک دان کامل

0-5

خوراک دان کامل

0-5 + 0.01 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

0-5 + 0.015 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

0-5 + 0.02 % “بیو استرانگ 510”

15-8 خوراک دان کامل

1-5

خوراک دان کامل

1-5+ 0.01 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

1-5+ 0.015 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

1-5+ 0.02 % “بیو استرانگ 510”

22-16 خوراک دان کامل

2-5

خوراک دان کامل

2-5+ 0.01 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

2-5+ 0.015 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

2-5+ 0.02 % “بیو استرانگ 510”

34-23 خوراک دان کامل

1-6

خوراک دان کامل

1-6+ 0.01 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

1-6+ 0.015 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

1-6+ 0.02 % “بیو استرانگ 510”

بیش از 35 روز خوراک دان کامل

2-6

خوراک دان کامل

2-6+ 0.01 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

2-6+ 0.015 % “بیو استرانگ 510”

خوراک دان کامل

2-6+ 0.02 % “بیو استرانگ 510”

مشخص شد که نرخ رشد نسبی در ابتدای دوره بیشتر است و در پایان دوره کاهش می یابد. بالاترین نرخ رشد نسبی برای دوره پرورش جوجه های گوشتی در گروه های آزمایش 2 و 3 مشاهده شد ، که در رژیم های غذایی خود یک افزودنی خوراک سبزیجات بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی به میزان 0.015 و 0.02٪ در هر 1 تن دریافت کردند. خوراک دان آماده ، به ترتیب 192.76 و 192.71٪ بودند

وزن جوجه های زنده گوشتی بین گروه ها در یک روزگی هنگام شروع آزمایش تفاوت چشمگیری نداشتند و از 41.9 تا 42.2 گرم بود. در روز سی و پنجم ، وزن جوجه های گوشتی در گروه های آزمایش بیش از گروه کنترل بودند . به ترتیب 88.1، 163.2،153.3 گرم یا 4.8، 8.9،8.4 درصد بودند.

هنگام پرورش جوجه های گوشتی آزمایشی ، مصرف خوراک دان آماده ثبت شد. طبق این شاخص ، هزینه های خوراک مرکب به ازای هر 1 کیلوگرم افزایش وزن زنده محاسبه شد. این شاخص تأثیر زیادی در بهره وری اقتصادی دارد.

در طول دوره آزمایش ، 4020 گرم غذای مرکب برای هر گروه صرف شد. مصرف خوراک مرکب به ازای هر 1 کیلوگرم افزایش وزن جوجه های گوشتی زنده در گروه کنترل 1.87 کیلوگرم است و در گروه های آزمایشی این شاخص به ترتیب 0.07 ، 0.13 و 0.12 کیلوگرم کمتر است.

در طی این آزمایش ، مرغداری محصولات خود را با قیمت 96.73 روبل به ازای هر کیلوگرم وزن جوجه های زنده به فروش رساند. مشخص شد که جوجه های گوشتی گروه های آزمایشی سرعت رشد بالاتری دارند. در نتیجه ، فروش هر مرغ گوشتی در گروه آزمایشی 1 ، 41/2 روبل ، در گروه آزمایش دوم 96/4 روبل و در گروه آزمایش سوم – 3.81 روبل درآمد بیشتری داشت.

جدول شماره 3 : متوسط روند رشد ​​روزانه مرغ های گوشتی ، بر حسب گرم.

گروه ها
وزن جوجه ها بر حسب سن: گروه کنترل گروه آزمایشی 1 گروه آزمایشی2 گروه آزمایشی 3
1 روزگی
7 روزگی 17.3±0.13 18.4±0.41 20.1±0.10 19.1±0.24
14 روزگی 32.7±0.49 36.2±0.15 39.0±0.22 37.7±0.34
21 روزگی 57.6±1.25 60.0±0.68 60.4±1.19 60.0±2.23
28 روزگی 72.8±1.13 75.1±0.99 76.3±1.05 75.7±1.03
35 روزگی 73.0±1.38 76.5±1.85 81.2±0.95 82.9±1.66
40 روزگی 56.6±2.08 57.0±2.68 59.0±1.67 58.5±0.74
40-1 روزگی 51.46±2.34 53.70±3.02 55.82±2.81 55.53±2.67

جدول شماره 4 : روند رشد نسبی جوجه های گوشتی (به درصد)

گروه ها
وزن جوجه ها بر حسب سن: گروه کنترل گروه آزمایشی 1 گروه آزمایشی2 گروه آزمایشی 3
14-1 روزگی 161.26 163.83 166.32 165.17
28-15 روزگی 95.02 105.38 102.43 103.78
40-29 روزگی 46.63 46.07 46.78 47.79
40-1 روزگی 192.14±0.03 192.44±0.4 192.76±0.06 192.71±0.06

جدول شماره 5 : خوراک جوجه ها و هزینه های خوراک جوجه ها به ازای هر 1 کیلوگرم افزایش وزن جوجه های گوشتی زنده برای 40 روز پرورش (تعداد 50 عدد)

مقدار خوراک داده شده به جوجه ها به گرم

مقدار مصرف شده به گرم

درصد

4020.0

3937.4

97.9

4020.0

3947.6

98.2

4020.0

3972.8

98.8

4020.0

3967.7

98.6

میانگین مصرف خوراک دان آماده توسط هر جوجه در هر روز- بر حسب گرم 98.4 98.7 99.3 99.2
مقدار مصرف خوراک دان آماده در ازای هر یک کیلوگرم افزایش وزن، بر حسب کیلوگرم 1.87 1.80 1.74 1.75

نتیجه گیری

بنابراین ، استفاده از افزودنی “بیواسترانگ 510 “به ما این امکان را می دهد که میانگین افزایش روزانه وزن جوجه های گوشتی زنده و کیفیت گوشت لاشه ها را افزایش دهیم. بهترین شاخص ها با اضافه کردن یک افزودنی خوراک گیاهی بر اساس روغنهای ضروری و مواد گیاهی به مقدار 0.015٪ ماده خشک خوراک دان آماده بدست آمد.

بیواسترانگ 510

مقدار و روش‌ مصرف‌

يك‌ كيلوگرم‌ بيواسترانگ‌510 به‌ ازاي‌ هر تن‌ دان‌.

نکات قابل توجه

يك‌ تركيب‌ كاملاً گياهي‌

 • كاهش‌ 45 درصدي‌ آمونياك‌ جيره‌
 • كاهش‌ ضريب‌ تبديل‌
 • افزودني‌ معطر براي‌ جذب‌ طيور بيمار به‌ طرف‌ غذا
 • محرك‌ رشد و توليد
 • كاهش‌ 6-4 درصدي‌ قيمت‌ جيره‌
 • هضم‌ بهتر خوراك‌ و جذب‌ بيشتر مواد مغذي‌
 • بهبود كيفيت‌ لاشه‌
 • كاهش‌ تلفات‌