مقاله ” تاثیر رنگ نور محیط در بازدهی گله مرغ مادر گوشتی” در سال 2020 توسط پورفسور خاووستوف ولادمیر نیکلایویچ و دانشیار پیلوکشینا یلنا ولادیمیروونا در دانشگاه دولتی آلتای روسیه نوشته شده است. این تحقیق به سفارش وزارت کشاورزی روسیه انجام شده است که در بهمن ماه سال 1399 توسط کارشناس امور بین الملل شرکت کیمیا پرور از زبان روسی به فارسی ترجمه شده است.

چکیده

این تحقیق در مرغداری شرکت “کوزباسیکی برویلر” بر روی مرغ مادر نژاد راس 308 انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رنگ نور بر عملکرد مرغ ها ی مادر بوده است. گروه اول تحت نور سفید نگهداری میشدند و گروه دوم در معرض نور قرمز بودند. این مطالعه زمانی آغاز شد که سن مرغ ها 23 هفته بود و این تحقیق تا هفته 57 ادامه داشت. شرایط نگهداری و تغذیه هر دو گروه یکسان و مطابق نیاز مرغ نژاد راس بود. در این تحقیق شاخص های تولید تخم مرغ، سلامتی و بهره وری از مرغ ها در نظر گرفته شد. نتیجه تحقیق نشان داد استفاده از نور قرمز در گله مرغ مادر گوشتی منجر به افزایش 3.5 درصدی تولید تخم مرغ در گله شد و استفاده از نور قرمز در نگهداری از گله مرغ مادر گوشتی باعث شد میزان بازده جوجه کشی و تعداد جوجه ها به ترتیب 1.1 درصد و 3.5 درصد افزایش یابد.

مقدمه

گوشت مرغ از میان تمام انواع مختلف گوشت، بیشترین سهم تولید را در روسیه و در کل دنیا دارد.

گله مرغ مادر یکی از مهمترین ارکان زنجیره مرغ گوشتی است. کیفیت بهره وری از مرغ مادر به شرایط مختلقی بستگی دارد که مهمترین آنها تغذیه و شرایط نگهداری مرغ هاست. یکی از مهمترین شرایط نگهداری مرغ ها نور است به همین علت است که تحقیقات بر روی پارامتر های مدت و شدت روشنایی برای نژاد های مختلف انجام میگیرد و اخیرا تحقیقات جهت شناسایی مطلوب ترین نوع روشنایی برای انواع مختلف طیور آغاز شده است.

هدف از این کار تعیین تاثیر رنگ نور بر شاخص های بهره وری از گله مرغ مادر میباشد. این مطالعات در چهارچوب کار تحقیقاتی با موضوع :”توسعه فن آوری های نو آورانه در کشاورزی برای افزایش بهره وری دام و کیفیت محصول” انجام شده است که به سفارش وزارت کشاورزی کشور روسیه انجام شده است.

اهداف و روش های تحقیق: این تحقیق در شرکت “کوزباسکی برویلر” بر روی مرغ های مادر گله راس 308 انجام گرفت . طرح این آزمایش در جدول 1 نشان داده شده است.

همانطور که در جدول شماره 1 نشان داده شده است در گروه کنترل اول از نور سفید و در گروه آزمایش دوم از نور قرمز استفاده شده است. این مطالعات از سن 27 هفتگی آغاز و در 57 هفتگی به پایان رسید. شرایط نگهداری و تغذیه در گره ها مشابه و مطابق با نیاز های این گروه بود.

گروه سن-هفته رنگ نور مرغداری
گروه کنترل 23-57 سفید
گروه آزمایشی 23-57 قرمز

در طول این آزمایش شاخص های تولید تخم مرغ، ایمنی، و میزان بهره وری در نظر گرفته شد.

نتایج تحقیق

میزان تولید تخم مرغ ، مرغ های هر دو گروه در شکل 1 نشان داده شده است.

همانطور که در شکل میبینید شاخص های هر دو گروه بالاتر از حد استاندارد میباشد و در میان دو گروه مورد بررسی، گروه دوم بهتر بودند. میزان تولید تخم مرغ در گروه دوم در هفته 45 ،3.1 درصد بالاتر از گروه اول بود و در پایان تحقیق (یعنی هفته 57) این میزان به 4.8 درصد رسید. این نکته باید ذکر شود که با افزایش سن مرغ های هر دو گروه، میزان تولید آنها کاهش یافت.

شاخص های اصلی و نهایی تولید تخم مرغ در شکل 2 نشان داده شده است. از داده های این جدول میتوان دریافت که تفاوت معنی داری بین گروه ها در مرحله جوجه کشی وجود ندارد . با این حال، میزان تولید تخم مرغ در گروه دوم نسبت به گروه اول 2.6 درصد بیشتر بود (168.5 عدد)

میزان بازدهی جوجه کشی هر دو گروه در جدول 2 نشان داده شده است. همانطور که میبینید میزان بازده هر دو گروه مورد بررسی بیش از شاخص استاندارد است. با این حال، در گروه دوم، این شاخص در کل دوره تحقیق به طور متوسط 1.1 درصد بیش از گروه اول بوده است.

شکل سوم نشان میدهد که تعداد جوجه های تولید شده در هر دو گروه 138.16 و 143.08 بوده است که بیش از حد استاندارد میباشد (133.13 عدد) با این حال ، تعداد جوجه های گروه دوم از گروه اول هم 3.5 درصد بیشتر بوده است (138.16)در شاخص ایمنی گله، اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (92.8% – 93.2%) .

بنا بر این استفاده از نور قرمز در گروه دوم به افزایش تعدادی از شاخص های مهم بهره وری از مرغ های مادر گوشتی کمک کرد

شکل 1:میزان تخم گذاری

شکل 2: مجموع شاخص های تولید تخم مرغ

جدول شماره 2: میزان بازدهی جوجه کشی

سن/هفته میزان استاندارد گروه اول گروه دوم
27 82.6 80.2 86.7
32 88.9 89.0 90.9
37 89.1 90.7 88.0
42 87.0 89.3 92.0
47 83.7 91.3 92.9
52 79.2 76.0 77.7
57 73.5 78.6 80.4
میانگین 83.7 86.6 87.7

شکل 3 : تعداد جوجه ها

نتیجه

  1. استفاده از نور قرمز هنگام نگهداری از گله مرغ مادر گوشتی باعث 3.5 درصد افزایش در میزان تولید تخم مرغ شد.
  2. استفاده از نور قرمز در نگهداری از گله مرغ مادر گوشتی باعث شد میزان بازدهی جوجه کشی و تعداد جوجه ها به ترتیب 1.1 درصد و 3.5 درصد افزایش یابد.