هر ساله ستاد انتخاب تولید کننده برتر سال شهرستان بناب به منظور ارج نهادن به تلاش تولید کنندگان و ايجاد انگيزه و بستري مناسب جهت رقابت سالم حرفه اي بين آنها، براساس شاخص هاي ارزيابي، تعدادی از تولید کنندگان برتر را انتخاب و معرفي مي کند كه در سال 1400، فارم شماره 2 شرکت کیمیا پرور ارسباران به مدیریت آقای رضا فهمی واقع در شهرستان بناب از سوي ستاد انتخاب به عنوان” پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی “از میان دیگر توليد كنندگان انتخاب و از فرماندار شهرستان بناب لوح تقدير دريافت نمود. افزايش توليد با استفاده از روشها وتكنولوژي نوين، کیفیت محصولات، رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست، و همكاري با كارشناسان استان ازجمله دلايل اين انتخاب بوده است.