شرکت کیمیا پرور به عنوان حامی محیط زیست سالهاست توان خود را به کار گرفته تا بتواند سهم خود را در حفظ محیط زیست و کمک به ارتقای استانداردهای بهداشتی محیط کار به نحو احسن انجام دهد. رسالتی که در حوزه محیط زیست برعهده ماست، ما را در شرکت کیمیا پرور بر آن داشته است تا با اجرای صحیح این سیستم، گام موثری در فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و درختان برداریم .

روزانه مقادیر زیادی کاغذ در مکاتبات اداری به هدر می رود، که در صورت حذف آن می‌توان از مرگ درختان و محیط زیست جلوگیری کرد. جدیدترین اقدام این شرکت در راستای این هدف والا  ، حذف کامل کاغذ از بروکراسی اداری و جایگزینی سیستم اتوماسیون است

این سامانه سال هاست  که فعالیت خود را آغاز کرده و از روز شنبه ششم آبان ماه با ارتقا سیستم اتوماسیون اداری شرکت، کاغذ از مکاتبات اداری دفتر مرکزی شرکت کیمیا پرور و دیگر واحد های این شرکت حذف، وتمامی واحد ها موظف هستند تمامی نامه نگاری ها را به شکل مکانیزه و با حذف کاغذ انجام دهند . این حرکت سازنده ای است که با همکاری واحد اداری، و IT  شرکت انجام شده است .امید است این کارهای هرچند کوچک سهم بزرگی برای زندگی پاک آیندگان ایجاد کند.