در این دیدار و پس از بازدید میدانی معاون اقتصادی استاندار، دکتر کلامی و معاونت برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان، مهندس نقیلی ، از امکانات مدرن و ظرفیت های صادراتی مجتمع صنایع غذایی کیمیاپرور، که در مراحل نهایی بهره برداری اولیه می باشد، مشکلات پیش روی مورد بررسی قرار گرفت.