واحدهای مرغ مادر

اولین فارم پرورش مرغ مادر در سال 1382 با ظرفیت ...