1. صرف تکمیل فرم دلیل بر تعهد شرکت جهت استخدام شما نیست.
  2. در صورت تاييد شما جهت فعاليت در اين شرکت از طرف مسئول مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد ، خواهشمند است از تماس جهت پيگيري خودداري نماييد.