بخش تولید (خط کشتار)

قطعه بندی و بسته بندی

بخش فرآوری محصولات پروتئینی